Thiền

Thiền

Happyzen yên tĩnh thích hợp cho ai đến công phu thiền, yoga ngắn ngày và dài ngày. Happyzen tổ chức thường xuyên các khóa thiền 2 ngày cuối tuần 7, CN khai giảng vào 3h chiều thứ 7, các lớp 7 ngày khai giảng vào T2 mổi tuần, khóa 15 ngày khai giảng vào ngày đầu mối tháng và khóa 30 ngày khai giảng vào ngày 15 giữa tháng.

Happy Zen Logo